liv_holmefjordLiv Holmefjord

- oppvaksen i fiskeri- og havbruksmiljø i Fusa
- siviløkonom frå Norges Handelshøyskole 1986
- siste jobbar:
1997-2003: direktør Statens nærings- og·· distriktsutviklingsfond Hordaland (no Innovasjon Norge)
2004-2008: assisterende fiskeridirektør
2008: fiskeridirektør.

Last ned foredrag med Liv Holmefjord

ernst_m_hevroyErnst M. Hevrøy

Austevollingen Ernst M. Hevrøy jobber som forsker ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) i Bergen. Hans hovedinteresse er effekter av fôr og miljø på endokrin regulering av appetitt og vekst hos laks.

Sveinung Sandvik

Oppvaksen på Fitjar og er utdanna sivilagronom.
Har med mindre avbrekk vore tilsett i Sjøtroll Havbruk dei siste 20 åra.
Har i alle desse åra også hatt ulike rollar som tillitsvalgt i NFF og seinare i FHL.
For tida er eg styreleiar i Bransjegruppe Havbruk og Vestnorsk Havbrukslag.

Knut Eirik Jørstad

Seniorforsker i "Fagruppe Populasjonsgenetikk og økologi" ved Havforskningsinstituttet. Har arbeidet i flere ti-år med genetiske studier på torsk, inkludert både genetisk kartlegging av ville torskestammer, genetiske problemstillinger i forbindelse med utsetting (havbeite) og oppdrett av torsk. Er nå prosjektansvarlig for instituttets undersøkelser knyttet til gyting i merd og kartlegging av mulige interaksjoner mellom torskeoppdrett og ville stammer av torsk.

Last ned foredrag med Knut Eirik Jørstad

Paul Negård

Paul Negård er tilsett som prosjektkoordinator for PD-prosjektet på Vestlandet. 99 % av oppdrettskonsesjonane frå Rogaland til Romsdal står bak prosjektet. Administrativ arbeidsplass er FHL Bergen. Han har tidlegare bakgrunn frå Mattilsynet kor han har jobba med fiskehelse sidan - 92. Han er utdanna veterinær.

Last ned foredrag med Paul Negård

Børge Damsgård

Seniorforsker og biolog ved Nofima (tidligere Fiskeriforskning) i Tromsø. Har jobbet de siste 15 årene med fiskevelferd og bærekraftig oppdrett, og har ledet nasjonale forskningsprosjekter og strategiske programmer om fiskevelferd. Har også vært med å lede flere EU-prosjekt og har deltatt i EFSA-utredninger om velferd. Jobber gjerne integrert mellom fiskeadferd, fysiologi og fiskehelse, og har som målsetting å finne enkle praktiske løsninger på utfordringer som oppdrettsnæringen har.

Last ned foredrag med Børge Damsgård

linda_andersenLinda Andersen

Linda Andersen er stipendiat ved Fiskesykdomsgruppen, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen. Hun arbeider med salmonide alfavirus (SAV), viruset som forårsaker laksesykdommen pankreassykdom/ pancreas disease (PD). Hun startet på doktorgradsprosjektet " Alfavirus i laksefisk; patogenese, replikasjon og celletropisme" i 2006, hvis overordnede mål er å kartlegge introduksjonssveien for viruset i laks og undersøke hvilke celler viruset formerer seg i.

Last ned foredrag med Linda Andersen

trygve_berg_leaTrygve Berg Lea

Trygve Berg Lea er internasjonal produktsjef i Skretting. Han er utdannet naturforvalter og har arbeidet i Skretting fra 1981 med produktutvikling av fôr til laks.· I perioder har han også arbeidet i Skretting Aquaculture Research Centre og tidligere Akvaforsk. I dag arbeider han med koordinering av produktutvikling i Skretting foretningsgruppe laksefôr. Han arbeider også med spørsmål i Skretting knyttet til bærekraft og fiskefôr og leder Skretting sitt arbeid innen dette området. Han representerer også Skretting i styringsgruppen til Salmon Aquaculture Dialogue som ledes av WWF USA.

Last ned foredrag med Trygve Berg Lea

Frank Asche

Frank Asche er professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning er hovedsaklig orientert mot fiskeri- og havbruksnæringen. Han har skrevet et stort antall faglige artikler i vitenskapelige og industritidsskrift, og er også en aktiv debatant i fiskeri- og havbruksspørsmål.

Last ned foredrag med Frank Asche

Terje Refstie

Født 23.04.1945
Utdannet Norges landbrukshøgskole husdyravl 1972
Ansatt i Akvaforsk 1972 - 2000
Ansatt i Akvaforsk Genetics Center 2000- i dag.
Professor i akvakultur ved NTNU 1995-2000

Last ned foredrag med Terje Refstie

Cato Lyngøy

Cato Lyngøy jobber til dagen som Teknologidirektør i Marine Harvest Norway med særlig ansvar for fiskehelse, dyrevelferd og bærkraftsspørsmål. Cato Lyngøy er utdannet veterinær fra NVH i Oslo 1987 og har jobbet mestedelen av sitt yrkesaktive liv innen lakseoppdrett.·Gjennom karriæren har han drevet med primærfiskehelsetjeneste, vaksineutvikling, bærekraft og kvalitet. Lyngøy har vært sentral i flere biologiske snuoperasjoner bl.a. i tidligere Pan Fish sine Kanadiske og Færøyske operasjoner. Lyngøy er nå også styreleder for PDfri prosjektet på Vestlandet som smaler 98% av oppdretterne mellom Rogaland og Hustadvika i et krafttak for å bekjempe PD. Gruppen har mellom annet utarbeidet en Generalplan mot PD som er et strategisk dokument hvordan en ønsker å drive oppdrett på Vestlandet i fremtiden.

Last ned foredrag med Cato Lyngøy

Are Nylund

Nylund arbeidar til dagleg ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen med hovudansvar innan fagfeltet fiskesjukdomar.

Vidar Ulriksen

Vidar Ulriksen har tatt sin utdanning på Fiskarfagskulen i Austevoll. Han har arbeidd som fiskar mesteparten av sitt yrkesaktive liv. I tre år var han kranførar i verftsindustrien i Florø. Han har representert Arbeidarpartiet i Florø bystyre i fire periodar og han har vore styremedlem i Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Han har vore medlem av landsstyret i Norges Fiskarlag frå 1986 til 1996, dei siste åtte åra som nestleiar i fiskarlaget. Leiar i Sogn og Fjordane Fiskarlag i perioden 1984 til 1994. Styremedlem i Noregs Fiskeriforskingsråd og i områdestyret for bioproduksjon og foredling i Noregs forskingsråd. Han var i ti år medlem av hovudstyret i Statens Fiskarbank og eitt år styreleiar.

Lars Asplin

Fysisk oseanograf og tilknyttet faggruppe Oseanografi ved Havforskningsinstituttet. Arbeider med miljørelaterte problemstillinger i fjord og kystområder, inklusive spørsmål rettet mot klima og klimaendringer. Leder prosjekter for overvåkning av lakselus som trussel for vill fisk, og er ellers involvert i arbeid med smittespredningsmodeller.

Last ned foredrag med Lars Asplin

Heine Rune Skjoldal

Last ned foredrag med Heine Rune Skjoldal

Jan Soldal

Last ned foredrag med Jan Soldal

Roland M

Last ned foredrag med Roland M

Seierstad

Last ned foredrag med Seierstad

Go to top